Beviljade anslag 2022

Under 2022 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 219 miljoner kronor till olika program och projekt. 

Under året beviljades ett tjugotal projekt inom samhällsvetenskaperna varav 12 forskningsprojekt riktat mot ett hållbart samhälle samt övriga projekt - och utbildningsanslag. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP–HS

Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas satsning på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, har ett forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap initierats – WASP–HS – som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Stöd till Ukrainska forskare

Under året har fyra ukrainska forskare erhållit anslag för gästforskning vid svenska lärosäten. Dessutom har Stiftelsen beviljat anslag till Centrum för Hälsokriser med speciellt fokus på Ukraina vid Karolinska Institutet.

Totalt närmare 3,4 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 3,4 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, stipendier och forskartjänster, varav 984 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaper och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.