Datakod

Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla anslag inom följande områden:

 • Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
 • Individuellt stöd till framstående forskare inom Stiftelsens program

Stiftelsen tillämpar ett peer review-förfarande.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive lärosätes regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Övrigt

Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte. Ej heller beviljas bidrag till enskilda personer utöver Stiftelsens forskarprogram.

Anslag till ombyggnationer/inredning av lokaler, tryckningsbidrag ges inte i normalfallet. Inga anslag ges heller till målforskning som är knuten till enskild företagsamhet.

Utlysningar

sista ansökningsdag
2
april 2024

Projektanslag

Stiftelsen välkomnar ansökningar med anknytning till centrumbildningarna WISE och WWSC

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential och beviljar företrädesvis projektanslag inom samhällsvetenskap. 
 

Ansökningsperioden startar 1 mars. 

 

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ett normalprojekt har en budget mellan 3 och 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till svenska universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning och de vetenskapliga akademierna.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 mars. Sista ansökningsdag är den 2 april fram till klockan 13.00.

Riktlinjer

 • Anslag beviljas företrädesvis inom samhällsvetenskaperna
 • Ansökan ska gälla ett forskarinitierat projekt av högsta internationella standard
 • Projektet ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
 • Ansökan ska vara prioriterade av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning För övriga organisationer gäller verksamhetsansvarig 
 • Anslaget ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
 • Huvudsökande skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70 % av sin anställning och arbetstid i Sverige. Medsökande skall tillbringa minst 50 % av sin anställning och arbetstid i Sverige 
 • En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande Det finns ingen begränsning i antalet forskargrupper eller forskargruppernas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt men huvudsökanden ska ha fast anknytning till svenskt ett lärosäte
 • Ett normalprojekt bör ha en budget mellan 3 och 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år
 • Anslag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
 • Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid två separata ansökningstillfällen

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projekttid. Anskaffning ska ske senast 2 år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Rektors/verksamhetschefs intygan
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n
 • Skriftförteckning med högst tio utvalda vetenskapliga publikationer per sökande
 • Fullständig projektbeskrivning på engelska, max 10 sidor i font 12 
 • Vetenskaplig sammanfattning på engelska max 2 000 tecken inkl. blanksteg
 • Populärvetenskaplig svensk sammanfattning max 3 500 tecken inkl. blanksteg
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
 • Om anslag sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes eller digitalt. Beviljade anslag tillkännages på dessa webbsidor.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

 

 

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Stipendier:
Rekvisition av stipendium sker i enlighet med informationen i donationsbrevet.
Vid rekvirering, använd länk ”Anslagsrekvisition Stipendier” i rekvisitionsportalen. 

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition av anslag för universitet/högskolor respektive övriga organisationer.

Förtydligande gällande underlag/bilagor till elektronisk rekvisition för universitet och högskolor samt andra organisationer

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som inte har möjlighet, enligt ovan undantag, att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

#ffffff

Rapportering

Projektet avses starta den 1 januari eller 1 juli året efter beslutsdatum. Om detta inte kan uppfyllas ska Stiftelsen skriftligen underrättas och ett nytt beräknat datum för start meddelas.

Ekonomisk rapportering sker samtidigt med rekvisitioner. I samband med slutrekvisition ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela anslaget bifogas.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet.

En vetenskaplig rapport ska i enlighet med villkoren i donationsbrevet och utan särskild anmaning tillställas Stiftelsen, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som omnämner Stiftelsens stöd.

Rapporten ska skickas in via e-post till [email protected]

Rapportkravet gäller även anslag för utrustning och ska innehålla uppgifter om utrustningens placering och utnyttjandegrad samt namnge de forskare som är huvudanvändare.

Vetenskapliga publikationer där tillgång till utrustningen haft en central roll för genomförande av forskningsprojekt ska förtecknas. I de fall utrustningen flyttas ska detta anmälas till Stiftelsen.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.