Beviljade anslag 2023

Under 2023 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 203 miljoner kronor till olika program och projekt. (2022: 219 mkr.)

Under året beviljades ett tjugotal projekt inom samhällsvetenskaperna varav tolv forskningsprojekt riktat mot ett hållbart samhälle.  Dessutom har Stiftelsens stöd till strategiska och långsiktiga program fortsatt.

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Strategiska och långsiktiga program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) ska främja ny tvärvetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap om ämnet artificiell intelligens och autonoma system och vilken påverkan de har på mänsklig och social utveckling. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som uppgår till totalt 660 miljoner kronor över tio år. 

Kungl. Vetenskapsakademien, “The Anthropocene Laboratory” Laboratoriet ska samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Initiativet avser att forma forskningsfronten om biosfären, summan av alla ekosystem och utveckla vetenskap för hållbar utveckling samt fostra en ny generation unga forskare. Projektet finansieras tillsammans med Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond med totalt 60 miljoner kronor under en femårsperiod.

Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), anslag om totalt 30 miljoner kronor under åren  2023 – 2027 till programmet ”Iso Lomso” – ett program för talangfulla unga afrikanska forskare

Totalt 3,6 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 3,6 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, stipendier och forskartjänster, varav drygt en miljard kronor under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaper och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.