Vilken påverkan på utsläppen har handeln med utsläppsrätter?

Forskargruppen vill undersöka hur handel med EU:s utsläppsrätter påverkar företagen och industrins produktion och utsläpp. Minskar växthusgaserna eller flyttas de bara utanför Europa? Driver den verkligen på utvecklingen mot grön teknologi?

Koldioxidutsläpp från industrins produktion har under lång tid inte varit prissatt och därmed har det inte funnits marknadsmässiga incitament för företag att anpassa sin verksamhet från smutsig, utsläppande aktiviteter till att minska utsläppen. 

Som ett led i att försöka korrigera denna brist lanserade EU år 2005 världens största system för utsläppsrättshandel vad gäller prissättning av industrins växthusgasutsläpp – EU Emissions Trading System, EU ETS.

Koldioxidprissättning är av högsta betydelse för EU:s ”Fit for 55”-paket. Sedan lanseringen har EU ETS genomgått stora förändringar vilket inte minst avspeglats i priset på utsläppsrätter. Under senare tid har priset för att släppa ut ett ton koldioxid ökat från ca 10 € till 80 €. 

Forskarna i projektet ställer nu frågan hur EU ETS påverkar företagen och därmed industrins produktion och utsläpp. Leder EU ETS till nettominskning av växthusgasutsläpp eller skiftas utsläppen bara utanför Europa? Eller, leder det till teknisk utveckling och tillämpandet av lågutsläppande teknologier? Med andra ord, är produktionen från EU:s tillverkningssektor i liknande omfattning som år 2005 fast den nu produceras med lägre koldioxidavtryck? 

För att besvara dessa frågor ska de använda svensk mikrodata som sträcker sig över tidsperioden 1990-2020 som testmiljö. 

Forskarna i projektet kan följa fabriker och företag så långt bak i tiden som 15 år före och efter införandet av EU ETS. De kommer att analysera data avseende koldioxidutsläpp, produktion, innovation, teknikspridning, handel och miljörelaterade utgifter från företagen. Metodologiskt utnyttjar de datans paneldimension och skattar så kallade difference-in-difference regressioner där de jämför företag som regleras under EU ETS med en kontrollgrupp med liknande företag.

Ett skäl till att projekt har potential att vara vetenskapligt nyskapande är att forskarna, till skillnad från den tidigare begränsade tillgången till detaljerad data över företags koldioxidutsläpp över tid, nu har tillgång till data över utsläpp från industriella processer, uppvärmning och transporter.

Forskarna hoppas att resultaten förutom att driva forskningsfronten framåt också kommer att vara av intresse för beslutsfattare på nationell- och europeisk nivå som ska forma framtidens styrmedel för att minska företags och individers klimatpåverkan.

Projekt:
”The impact of the EU Emissions Trading System on firm behavior and CO2 emissions” (Vilken påverkan på utsläppen har handeln med utsläppsrätter?).

Huvudsökande:
Professor Per Strömberg

Medsökande: 
Handelshögskolan i Stockholm
Christian Thomann

KTH
Gustav Martinsson

Lärosäte:
Handelshögskolan i Stockholm

Beviljat anslag:
5,1 miljoner kronor