Symbolvärdet hos olika investeringsstrategier

För att möta framtidens klimatrelaterade utmaningar anser forskarna i projektet att det inte räcker med att förbättra medborgares resvanor och plaståtervinning, utan att förbättringen också måste omfatta deras beslut gällande pensionssparande och finansiella investeringar. 

Målet med projektet är att genom en ökad förståelse för symbolvärdet av olika investeringar, introducera socialt baserade interventioner som gör att människors finansiella beteende går mer hand i hand med deras relativt miljövänliga attityder. Forskarna tror att interventioner som tar hänsyn till både människors explicita moraliska värderingar och till implicita sociala och signaleringsrelaterade motiv har större potential än de som fokuserar på endast en av dessa.

Forskargruppen som leds av Arvid Erlandsson, ska ta sig an frågan från ett tvärvetenskapligt socialkognitivt perspektiv genom att undersöka symbolismen av tre gröna investeringsstrategier samt av fem typer av motiv till att investera hållbart.

Investeringsstrategierna är: (A) Exkludering dvs. att undvika att investera i de minst miljövänliga företagen. (B) Inkludering: att investera en del av pengarna i exceptionellt miljövänliga företag och (C) Donation: att donera en del av vinsten till ideella organisationer som jobbar för en grönare värld. 

Motiven som kan driva investeringsbeslut kan delas in i tre uttalade värderingsbaserade motiv; (1) Vinstmaximering dvs. att tjäna så mycket pengar som möjligt, (2) Miljöeffektivitet; en önskan att göra maximal positiv skillnad för klimatet, och (3) Moralisk identitet: en strävan att bete sig i linje med moraliska principer; samt i två sociala motiv som ofta är omedvetna (4) Konformitet; att göra det som andra gör och (5) Anseende; att göra det som får dig att verka mest sympatisk och attraktiv i andras ögon. 

En central hypotes är att exkluderingsstrategin i kombination med det moraliska identitetsmotivet har det högsta symbolvärdet, trots att denna strategis faktiska inverkan på klimatet är minimalt.

Forskarna kommer, med hjälp av olika kvantitativa studier; formulär och olika typer av kontrollerade experiment, online och i labbet att undersöka olika gröna investeringsstrategiers och motivs symbolvärde från tre perspektiv: Ett personbedömningsperspektiv; hur upplever vi andra människors gröna investeringar?, ett uppfattningsperspektiv; vad är vanliga människors, och professionella investerares, trosföreställningar om olika gröna investeringar, samt ett interventionsperspektiv; vilka typer av sociala påverkansstrategier är effektiva dels för att öka antalet individer som väljer gröna investeringar, dels för att öka andelen som använder sig av de mer effektiva investeringsstrategierna? 

Forskarna kommer även mäta deltagares politiska ideologi, kognitiva förmåga samt demografisk bakgrundsinformation och undersöka om olika interventioner biter bättre eller sämre på vissa grupper av människor.

Projekt:
”The symbolism of climate-friendly financial decisions: Impression formation, impression management and lay-beliefs about three strategies when investing green” Förståelse av bakomliggande motiv för gröna investeringsstrategier).

Huvudsökande:
Docent Arvid Erlandsson

Medsökande:
Göteborgs universitet
Joakim Sandberg

Lärosäte:
Linköpings universitet

Beviljat anslag:
4,5 miljoner kronor