Nya metoder för analyser av en hållbar utveckling

Syftet med projektet är att utveckla nya metodologiska tillvägagångssätt som kan användas för att analysera varför och hur interaktioner mellan människa och miljö orsakar dagens akuta miljöproblem, samt hur en förändring av interaktionerna kan skapa möjligheter till hållbar utveckling.

Trots ett växande erkännande av miljöproblemens komplexitet och en ökande insikt om det ömsesidiga beroendet mellan sociala och ekologiska system råder fortfarande en brist på vetenskapliga metoder som kan överbrygga skillnaderna mellan samhälls- och naturvetenskaperna, och analysera komplex kausalitet. 

I stället fastnar ofta forskning och policyåtgärder om hållbar utveckling i ett sökande efter linjära orsak-verkan-samband, vilket innebär att policys för hållbarhet riskerar att baseras på felaktiga grunder. 

Forskarna i projektet kommer att arbeta med flera olika metoder – nätverksanalys, tolkande narrativ metod, kvantitativa metoder, samt agentbaserad modellering. Genom att kombinera olika metoder på samma empiriska material blir det möjligt att urskilja vilka kombinationer av metoder som fungerar bäst för att förstå olika aspekter av komplexa social-ekologiska system. 

Det multi-metodologiska tillvägagångssättet kommer att utvecklas i tre steg. I ett första steg utvärderas vanliga metoder och metodkombinationer inom de natur- och samhällsvetenskapliga domänerna med avseende på deras förmåga att ta hänsyn till aspekter av komplexa orsakssamband såsom interaktioner över skalor, tidligt beroende, och återkopplingsmekanismer. 

I ett andra steg utvecklas nya metodkombinationer som är inriktade på kausal analys av komplexa fenomen, och i ett tredje steg utvärderas dessa nya metoder genom att tillämpa dem i två fallstudier av vattenförvaltning i Sverige och Spanien. 

Projektet kommer att utveckla en verktygslåda med nya tvärvetenskapliga metoder och tillvägagångssätt för att analysera de strukturer, processer och mekanismer som genererar miljöförändringar i en alltmer sammankopplad värld. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder skapar projektet en bättre förståelse om komplexa fenomen som kan överföras och stödja övergången mot hållbara samhällen.

Projekt:
”Novel methodologies for analysing complex causality in human-environment systems”

Huvudsökande:
Professor Maja Schlüter

Medsökande:
Stockholms universitet
Andreas Duit
Örjan Bodin
Michele Lee Moore

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
7,5 miljoner kronor