Ny kunskap om långsiktiga finansiella avkastningar

Kunskapen om månatliga och årliga aktieavkastningar är god medan det finns lite forskning om egenskaperna hos riktigt långsiktiga finansiella avkastningar. Erik Hjalmarsson avser nu att tillsammans med sina kollegor förbättra kunskapsläget.

Färsk forskning visar att över långa investeringshorisonter, 10 till 30 år, kan ackumulerade avkastningar uppvisa underliga egenskaper. För aktieinvesteringar leder ränta-på-ränta ackumulering till en ”några-få-vinnare-tar-allt” effekt. Där de flesta aktier ger väldigt dålig långsiktig avkastning men några få ger extremt hög avkastning. 

Forskarna i projektet ska lägga fram ett teoretiskt ramverk för analys för att på ett fundamentalt plan förstå effekterna av ränta-på-ränta ackumulering.

De ska också analysera långsiktiga avkastningar på både aktie- och fondinvesteringar. Preliminära resultat pekar på vikten av diversifiering i långsiktiga investeringar, att sprida kapitalet över många aktier, vilket enligt forskarna tyder på en interaktion mellan ackumulering och diversifiering som inte tidigare blivit uppmärksammad.

De kommer också att studera effekterna av transaktionskostnader och skatter för långsiktiga avkastningar, bland annat genom en jämförelse av skatteeffekterna på investeringar i traditionella aktiekonton där realiserade vinster beskattas, och i så kallade investeringssparkonton, ISK, som schablonbeskattas.

Forskning är av betydelse för långsiktiga investeringsbeslut vid pensionssparande och annat fondsparande. Den kommer också att bidra i debatten angående beskattning av ISK och kring utformningen av riktlinjerna för vilka fonder som bör vara tillgängliga som val i premiepensionssystemet, där den långsiktiga avkastningen är av primär betydelse.

Projekt:
Properties of long horizon asset returns
(Ackumulerade avkastningar på finansiella tillgångar)

Huvudsökande:
Erik Hjalmarsson

Medsökande:
Adam Farago

Lärosäte:
Göteborgs universitet

Beviljat anslag:
5,8 miljoner kronor