Kulturell evolution i digitala samhällen

Forskarna i projektet kommer att studera framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information, på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande.

Det finns en oro gällande konsekvenserna av digitala informationsteknologier. Hur kommer exempelvis relationer mellan människor att påverkas i termer av samarbete, utnyttjande, jämlikhet och demokrati, och hur kommer kvaliteten på den information som sprids att påverkas? I förlängningen finns möjligheten att maskiner blir mer autonoma med svårbedömda konsekvenser.

Forskarnas bärande idé är att framväxten av modern informationsteknologi, som datorprogram, internet, sociala medier, databaser och artificiell intelligens, kan betraktas och analyseras som en så kallad evolutionär övergång, där reglerna för hur information lagras, sprids och manipuleras förändras radikalt. Parallellt uppstår nya typer av agenter och mönster för samarbete, konkurrens och utnyttjande förändras. Ett antal sådana övergångar har skett i livets historia på jorden, och även i människans historia, genom tillkomsten av språk och senare även skriftspråk.

Inom det växande forskningsfältet kulturell evolution studeras hur information sprids och samhällen formas utifrån dagens teknologier. Forskarna kommer att bygga vidare på evolutionära modeller och insikter för att studera hur förutsättningarna förändras med nya informationsvägar och aktiv teknologi som själv bearbetar informationen. Digitala informationsteknologier har omfattande konsekvenser för kulturell evolution i allmänhet. Projektets övergripande syfte är att studera dessa konsekvenser och hur individen och samhället påverkas, med fokus på:

  • Kunskap och desinformation
  • Polarisering och segregation
  • Social påverkan och tillit

Forskarna kommer att studera dessa frågor med två olika evolutionära analyser. Den första använder sig av matematiska modeller och agentbaserade datorsimuleringar. Här kommer forskarna att utgå från matematiskt formulerade teorier som idag finns inom kulturell evolution. Dessa teorier kommer att utvecklas och kompletteras så de även innefattar elektroniska agenter, från passiv informationsteknologi, som databaser, till avancerad teknologi och artificiell intelligens, som tar formen av elektroniska livsformer. Den andra analysen är en jämförande studie av konsekvenserna av kända evolutionära övergångar i både biologisk evolution och människans historia. Resultaten kommer att användas för att göra förutsägelser om möjliga konsekvenser av AI, och även jämföras med resultaten från projektets matematiska modeller och simuleringar. 

Insikter från projektet kan komma att öka den allmänna medvetenheten och utgöra underlag för beslutsfattare gällande konsekvenserna av nya informationsteknologier i förhållande till olika politiska beslut.

Projektets är tvärvetenskapligt och kombinerar kunskapsteori, evolutionärt tänkande, psykologi, samhällsvetenskap och matematik.

Projekt:
”Cultural Evolution in Digital Societies. (”Kulturell utveckling i digitala samhällen”)

Huvudsökande:
Magnus Enquist

Medsökande:
Fredrik Jansson
Anandi Hattiangadi

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
9,2 miljoner kronor