Framtidens industri: Digitala plattformar och datadriven tjänsteinnovation

Projektet syftar till att undersöka hur företag kan utnyttja potentialen i digital teknik och data för att utveckla innovativa och värdeskapande tjänster som är till nytta för både kunder och samhället i stort. 

Det är kunskap som kommer att bidra till en djupare förståelse för rollen av digitala plattformar och industriella ekosystem samt ge möjlighet att föreslå konkreta riktlinjer för att stärka konkurrenskraften inom svensk industri.

Projektet utgår från att digitala plattformar, snarare än linjära värdekedjor, spelar en allt större roll för företags tillväxt och konkurrenskraft genom tjänsteinnovation. Genom nätverkseffekter möjliggör digitala plattformar nya datadrivna tjänster med potential för exponentiella ökningar i värdeskapande. För att realisera potentialen krävs dock att nya industriella ekosystem utvecklas, där olika aktörer med kompletterande resurser och förmågor samarbetar och delar data.

Tidigare forskning har belyst vikten av orkestrering och styrning för att industriella ekosystem framgångsrikt ska kunna byggas upp, men viktig kunskap saknas om hur dessa processer kan stödja datadriven tjänstetransformation. Dessutom pekar ekonomiforskare på att flera centrala antaganden om digitala plattformar utgår från konsumentmarknader; dessa gäller inte för företagsmarknader där skalbarheten och förekomsten av avancerade, industrispecifika applikationer såsom digitala tvillingar är centrala. De stora utmaningar som många etablerade företag har gällande digitalisering och tjänsteinnovation visar också på vikten av empirisk forskning i frågan. 

För att studera detta mångfacetterade fenomen så kommer forskarna i projektet, som leds av Christian Kowalkowski, att arbeta med flera olika metoder – intervju- och fallstudier, kvalitativ komparativ analys samt statistisk modellering. Genom att kombinera olika kvalitativa och kvantitativa metoder blir det möjligt att både bygga och testa teori kring förutsättningar för och effekter av datadriven tjänstetransformation i komplexa, industriella ekosystem.

Forskningen kommer att genomföras i tre steg. I det första steget kommer forskarna att genomföra fallstudier av industriföretag och nya, avancerade tjänster i olika branscher för att kartlägga de mekanismer som stödjer eller hindrar datadriven tjänstetransformation. I steg två utförs analys och utvärdering av interaktionen mellan de olika aktörerna i industriella ekosystem och den roll som datadelning spelar. Slutligen ska forskarna arbeta med att förstå hur datadriven tjänstetransformation skapar kundvärde. Fokus kommer att ligga på att analysera kopplingen mellan digitala tjänster och olika resultatvariabler, såsom finansiella och kundrelaterade mätetal.

Projekt:
”Data-Driven Service Transformation in Industrial Ecosystems”
“Datadriven tjänstetransformation i industriella ekosystem"

Huvudsökande:
Professor Christian Kowalkowski

Medsökande:
Linköpings universitet
Lars Witell

Lärosäte:
Linköpings universitet

Beviljat anslag:
9,5 miljoner kronor