Forskning för en hållbar utveckling och biosfärsförvaltning

Projektet, som är ett samarbete mellan forskargrupper på Stanford och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, avser att bana väg för tvärvetenskaplig forskning för förbättrad förvaltning av den biosfär som vi lever i och som välfärden är beroende av.

Rådande mått på ekonomisk tillväxt beaktar sällan miljöförändringar. Gross Ecosystem Product, GEP, är ett nytt mått som syftar till att fånga upp värdet av naturens bidrag till samhällsutvecklingen och vägleda investeringar mot hållbar utveckling. Hur värde förändras år från år ska även kunna läsa av. Via detta mått avser projektgruppen som leds av professor Carl Folke, Stockholms universitet, och professor Gretchen Daily, Stanford University, att koppla tillståndet i miljön till ekonomin på ett nytt sätt samt vidareutveckla den vetenskapliga teorin bakom GEP, och utveckla metoder som avancerar GEP och dess tillämpning.

Biosfären tycks bli alltmer turbulent, och nya former av sammanvävda risker växer fram. Resiliens, kapacitet att kunna leva med förändring och osäkerhet, behövs för att hantera denna nya situation. För att bättre kunna förbereda sig för, navigera, och hantera sammanvävda risker, avser forskarna att analysera centrala samband mellan biologisk mångfald och responsdiversitet, vattencykelns roll för matsäkerhet, tillgång till grundvatten, och klimatförändringar samt hur dessa samband ser ut i relationer länder emellan. Förhoppningen är att skapa ett bättre underlag för var, när, och hur det är bäst att investera i resiliensbyggande och naturkapital.

I en alltmer urbaniserad värld är hälsa starkt kopplad till natur. Forskargruppen avser därför också att undersöka de fysiska och psykologiska värdena av att uppleva och ha tillgång till natur i stadsmiljöer, de urbana ekologiska tjänster som naturkapitalet genererar och hur dessa kan ligga till grund för investeringar för förbättrade livsförutsättning och livskvalitet i städer.

Forskargruppen vill också utforska vägar som motiverar och vägleder nyckelaktörer att skifta mot hållbara verksamheter. De avser att vidareutveckla och testa ”corporate biosphere stewardship-strategier” samt utvärdera deras effektivitet. Detta ska ske i samarbete med företag och internationella aktörer.

För att uppnå dessa forskningsmål kommer metoder som bland annat scenarier, ekosystemtjänst-analyser, modellering och empiriska ansatser att användas. 

De förväntade resultaten är en fördjupning av kunskap om och för biosfärsförvaltning, vidareutveckling av teorin som utgör grunden för GEP, resiliensbyggande strategier för att navigera Anthropocenrisker, välfärdslänkar mellan natur, mental och fysisk hälsa i städer samt framtagande av effektiva ”corporate biosphere stewardship-strategier”.
 

Projekt:
”Advancing the research frontier of biosphere stewardship”
"Att flytta fram forskningfronten för biosfär förvaltning"

Huvudsökande:
Professor Carl Folke

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag: 
20 miljoner kronor