Cirkulära affärsmodeller och cirkulära leveranskedjor i den svenska processindustrin

Projektet, som leds av Cali Nuur, syftar till att analysera nuläge och utveckling inom svensk processindustri med hänsyn till omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Cirkulär ekonomi anses vara en avgörande del i omställningen för att nå de globala hållbarhetsmålen. Cirkulär ekonomi utmålas ofta som något helt nytt, men viktiga komponenter inom den, som till exempel återvinning har funnits länge. Processindustrin, i Sverige ofta refererat till som basindustri, har en stark historia i Sverige, med storföretag som Stora Enso, SSAB, Sandvik (nu Allemia), Boliden med flera. I omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle, är processindustrin avgörande på grund av mycket hög energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Enbart stål står för 7–8 procent av totala utsläpp av växthusgaser.

Forskarna i projektet kommer att analysera i vilken utsträckning den svenska processindustrin redan anammat koncept inom cirkulär ekonomi. Forskargruppen fokuserar på två viktiga byggstenar i omställningen: utvecklingen av cirkulära värdekedjor och cirkulära affärsmodeller. En viktig aspekt av omställningen till en cirkulär ekonomi är att avfall är resurser. För processindustrier blir detta särskilt viktigt då mängden avfall och restprodukter blir hög på grund av mycket stora produktionsvolymer. Dessa flöden kan ligga till grund för nya former av nätverk av industriell symbios, typiskt på lokal/regional nivå. 

Vanligtvis betraktas basindustrin som ”traditionell” och ”trögrörlig”, kraftigt påverkade av olika former av inlåsningar. 

Forskarna ämnar svara på följande; I vilken utsträckning har cirkulära värdekedjor och affärsmodeller anammats inom svensk processindustri? Varför utvecklas värdekedjor och affärsmodeller i den riktning som de gör? Samt Vilka möjligheter och flaskhalsar finns i omställningen till cirkulära värdekedjor och affärsmodeller?

Projekt:
”New and old friends in the circular economy transition: Analyzing circular business models and circular supply chains in the Swedish process industry”
"Nya och gamla vänner i omställning till cirkulär ekonomin: Cirkulär affärsmodeller och cirkulära leveranskedjor i den svenska processindustrin."

Huvudsökande:
Cali Nuur

Medsökande:
KTH
Andreas Feldmann

Lärosäte:
KTH

Beviljat anslag:
5,9 miljoner kronor