Gästprofessurer inom den gröna sektorn

Projektet “Gröna sektorn för Sveriges framtid” avser att finansiera vistelser för fem framstående internationella forskare som gästprofessorer vid svenska universitet under ett akademiskt år.

Den gröna sektorn har en avgörande roll när det gäller att möta FN:s mål för hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av naturresurserna, samlade inom Agenda 2030. Det kan handla om ett klimatneutralt och mer effektivt jordbruk, nya jordbruksgrödor både för livsmedel och för andra produkter från åkern, skogens bidrag till en cirkulär ekonomi eller ökad produktion av matfisk med bibehållna vilda bestånd.

Under åren 2014-2018 beviljade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, möjligheten att utlysa sju gästprofessurer, så kallade Wallenbergprofessurer, inom området. Nu beviljar Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse medel för en utlysning av fem gästprofessorer under perioden 2021-2025 för att möjliggöra  fortsatt forskning inom områdena för att stärka konkurrenskraften i Sveriges gröna sektorer. 

Internationellt samarbete är en förutsättning för att kunna lösa de globala utmaningarna och  Wallenbergprofessorerna ger viktiga bidrag till utveckling och internationalisering av forskningen i Sverige, samt till erfarenhetsutbyte med skickliga praktiker kring moderna metoder. 

Samtliga svenska universitet ges möjlighet att ansöka om en Wallenbergprofessur.
 

Projekt:
Gröna sektorn för Sveriges framtid

Huvudsökande:
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Beviljat anslag:
6 miljoner kronor