Betydelsen av politisk tillit vid miljö- och klimatpolitiska insatser

Det har visat sig att medborgares brist på politisk tillit många gånger är ett hinder för implementeringen av effektiva miljöpolitiska styrmedel.

Många experter hävdar att en av de mest effektiva strategierna som stater kan tillämpa för att bekämpa klimatförändringarna är att tvinga de som släpper ut att också betala för sina utsläpp genom miljöskatter och avgifter, som exempelvis skatter på fossila bränslen. Det har dock visat sig att allmänheten ofta är avogt inställd till miljöpolitiska åtgärder, särskilt när det gäller skatter. En viktig orsak bakom detta folkliga motstånd är människors brist på tillit till politiker, offentliga tjänstemän och statliga institutioner. 

Forskarna i projektet vill undersöka vilken typ av politisk tillit som är viktigast för att människor ska stödja skatter och andra former av prissättning på utsläpp.

De kommer bland annat att studera den relativa betydelsen av tillit till politiker som tar fram lagar och policys jämfört med tillit till offentliga tjänstemän som implementerar de samma. De kommer även att undersöka om bristen på politisk tillit primärt handlar om misstro till olika aktörers intentioner och integritet eller till deras kompetens, samt hur relationen mellan politisk misstro och attityder till miljöskatter hänger samman med mer övergripande attityder till skatter eller till andra miljöpolicys. 

Forskarna kommer även att studera hur politisk tillit påverkar i vilken utsträckning de som tror på klimatförändringarna och oroar sig för dess konsekvenser också kommer att stödja miljö- och klimatpolitiska insatser. Jämförelser kommer att göras med flera olika länder.

Projekt:
Political Trust and the Environment: Understanding Public Attitudes towards Taxes and Other Policies
(Betydelsen av politisk tillit).

Huvudsökande:
Malcolm Fairbrother

Medsökande:
Ingemar Johansson Sevä
Joakim Kulin

Lärosäte:
Umeå universitet

Beviljat anslag:
5,5 miljoner kronor