Samspelet mellan AI-användning, styrning av AI och organisationsutveckling

Artificiell intelligens, AI, möjliggör en kontinuerlig och i viss mån autonomt driven förändring av organisationer, med ett ständigt inflöde av data, uppdaterade och självlärande algoritmer, och därmed användningsprocesser som återkommande förändras. Detta projekt undersöker denna dynamik ur ett bredare perspektiv som omfattar hur dessa processer organiseras genom styrning, resurstilldelning, och strategier för AI. 

Utgångspunkten är att AI är en teknologi som särskiljer sig på flera sätt gentemot konventionella resurser, givet dess breda tillämpningsområde, potentiellt stora inverkan, och delvis autonoma agerande. Därmed kan det inte antas att den går att styras på traditionellt vis, utan att dess tillämpning ger upphov till en säregen dynamik där användning av AI och styrning av AI blir ömsesidigt påverkande. Detta kan främja organisatoriskt lärande och öka möjligheterna att ta tillvara de möjligheter AI ger, men det kan även bidra till rigiditet, stagnation och fragmentering. 

Genom att belysa dessa processer vill forskarna i projektet bidra med kunskap om hur önskade AI-tillämpningar kan främjas medan oavsiktliga, destruktiva konsekvenser kan undvikas. Projektet förväntas därmed kunna bidra till en mer nyanserad och verklighetsnära diskussion om vilken roll AI kan och bör spela i framtidens organisationer, samt hur vi kan påverka detta.

Projektets övergripande forskningsfrågor är:

  • Hur utvecklas den direkta användningen och styrningen av AI över tid, och varför?
  • Hur påverkar samspelet mellan användning och styrning av AI organisationers utveckling och förnyelse?

För att söka svar på dessa frågor avser forskarna att tillämpa perspektiv från ett flertal discipliner, däribland informationssystem, innovation, organisationsteori, och sociologi. Givet att AI skiljer sig avsevärt från traditionell IT-användning genom sin självlärande natur kommer dessa processer följas empiriskt med flera metoder, däribland djupgående fallstudier, breda enkätstudier, jämförande fallstudier, och experiment.

Forskarna planerar även kunskapsutbyten bortom akademin. Vid projektets slut kommer projektets resultat integreras i skräddarsydda utbildningar på ledarskapsnivå samt i MOOC-kurser i form av fallstudier samt korta "explainer videos" och "case insights." Därmed förmedlas empiriskt grundade och praktiskt tillämpbara insikter för organisationer i privat och offentlig sektor.

Projekt: 
”Who's in charge here? The dynamics of AI use, AI governance, and organizational renewal” (”Vem bestämmer? Dynamiker i AI-användning, styrning av AI och organisatorisk förnyelse”).

Huvudsökande:
Magnus Mähring

Medsökande:
Claire Ingram Bogusz
Sebastian Krakowski
Martin Wallin
Anna Essén

Lärosäte:
Handelshögskolan i Stockholm

Beviljat anslag:
6 miljoner kronor