The Raoul Wallenberg Visiting Chair

Syftet med projektet är att på ett dynamiskt sätt vidareutveckla, gästprofessuren, the Raoul Wallenberg Visiting Chair of Human Rights and Humanitarian Law.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och Raoul Wallenberg institutet, RWI, delar värdskapet för gästprofessuren, som kan sökas av excellenta och ledande internationella forskare i internationell rätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt i linje med Raoul Wallenbergs etos och gärning.

Gästprofessuren – och den forskningsmiljö, de yngre forskare och den mångfald av aktiviteter som knyts till densamma – syftar till att på nyskapande sätt belysa, beforska och säkra en framtid för mänskliga rättigheter. Målet är också att bidra till utvecklingen av en ny generation av kunniga och innovativa forskare, jurister och beslutsfattare inom mänskliga rättigheter.

Framtiden för mänskliga rättigheter belyses inom tre olika forskningsområden:

  • Auktoritära trender och populism på uppgång
  • Utmaningar kopplade till teknologisk utveckling, digitalisering och AI
  • Undantagstillstånd och urholkning av lag och rättssäkerhet

Projektet syftar även till fortsatt internationell synlighet för, och samhällelig påverkan av, gästprofessuren, forskningsmiljön i internationell rätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid den Juridiska fakulteten och RWI i Lund liksom av svensk forskning på det här området. 

Gästprofessorerna förväntas utveckla ett fruktbart samarbete med kollegor vid den Juridiska fakulteten och RWI samt agera mentorer för ett antal yngre lovande forskare. 

Gästprofessorerna ska stimulera utvecklingen av nya forskningsprojekt om mänskliga rättigheter i framtiden. Aktuella forskningsfrågor kommer att diskuteras vid workshops och seminarier i Lund, forskningsresultat kommer att presenteras på internationella konferenser och publiceras i internationellt ledande tidskrifter och förlag. 

Gästprofessorerna kommer också – tillsammans med kollegor i Lund och internationella universitet och organisationer – att organisera en Lund Summer School on the Future of Human Rights för doktorander, initiera ett internationellt nätverk för yngre forskare i internationell rätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt medverka i undervisningen på mastersprogrammet i internationell rätt och mänskliga rättigheter och i forskarutbildningen.

Sammantaget erbjuder detta unika möjligheter att utveckla innovativ forskning om mänskliga rättigheter av högsta kvalitet i en internationell och tvärvetenskaplig kontext samt att skapa värdefulla synergier mellan forskning, policy-utveckling och kapacitetsuppbyggnad för mänskliga rättigheter.

Projekt:
”The Future of Human Rights – The Raoul Wallenberg Visiting Chair in Human Rights and Humanitarian Law in Continuity and Change”

Huvudsökande: 
Mia Rönnmar

Medsökande: 
Morten Kjaerum

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag:
7,5 miljoner kronor