Påverkas samhällsekonomin av en krympande aktiemarknad?

Allt färre företag handlas på börsen. Vilka är de ekonomiska konsekvenserna för samhället? Med data från USA ska Alexander Ljungqvist studera möjliga effekter på konsumenter, på sparare, och mellan företag.

Alexander Ljungqvist

Professor i finansiell ekonomi

Wallenberg Scholar

Lärosäte:
Handelshögskolan i Stockholm

#FFFFFF

De senaste två decennierna har den amerikanska aktiemarknaden halverats i storlek (även om värdet inte sjunkit). Uppstartsbolag noteras senare eller inte alls, och allt fler företag köps ut från börsen och försvinner därmed från aktiemarknaden. Trenden är liknande i många andra länder.

I ett projekt vid Handelshögskolan under ledning av professor Alexander Ljungqvist ska amerikanska data användas för att studera tre typer av effekter som detta kan ha på samhällsekonomin.

För det första kan det uppstå effekter på informationsflödet kring företag. Noteringar kan göra det möjligt för investerare att bättre utvärdera förutsättningarna för andra börsnoterade företag. Med färre noteringar minskar mängden tillgänglig information, vilket försvårar för investerarna.

För det andra kan ett företags beslut att inte noteras minska konkurrensen, om företaget istället köps upp av ett större bolag som det annars skulle ha konkurrerat med. Det kan få effekter för konsumenterna.

För det tredje kan ett krympande antal börsnoteringar minska aktiemarknadens förmåga att ge sparare en möjlighet att skydda sig mot framtida risker. En investering i ett företag som arbetar med artificiell intelligens kan till exempel vara ett sätt för en sparare att ”försäkra sig” mot risken att förlora jobbet som en konsekvens av AI, eller att förlora pengar på att andra investeringar minskar i värde då de konkurreras ut av AI.

Målet med forskningsprojektet är att bättre förstå aktiemarknadens roll i ekonomin och vilken dess optimala storlek är, och att bidra till debatten om den krympande aktiemarknaden. Om resultaten inte visar att börsnoteringar gynnar samhällsekonomin kan det vara ett argument mot att myndigheter ingriper med stimulerande åtgärder för att få fler företag att noteras. Om resultaten tvärtom visar ett värde för samhället i stort, kan det motivera myndigheters insatser och kan bidra med ny kunskap om hur sådan stimulans kan se ut.

Foto:  Juliana Wiklund