Hur sköter medierna sitt demokratiska uppdrag?

Mot bakgrund av mediernas och journalistikens roll i det demokratiska samhället vill forskarna i projektet undersöka tre olika aspekter av mediekvalitet – innehållskvalitet, professionell kvalitet och publikkvalitet. 

Journalistiken är en hörnsten i demokratin. Har vi inte fria medier, som kan informera allmänheten om vad som sker och granska överhetens maktutövning, kommer inte demokratin fungera. Utan fria medier kan, enligt den svenska regeringsformen folkviljan inte förverkligas, detta eftersom förverkligandet kräver fria val och fri opinionsbildning. Uppdraget journalistikens har ur ett demokratiperspektiv är att bidra till den fria opinionsbildningen och det är därför mediers kvalitet är centralt för det demokratiska samhället.

Forskarna i projektet, som leds av professor Bengt Johansson, har identifierat tre olika former av mediekvalitet – innehållskvalitet, professionell kvalitet och publikkvalitet, vilka alla tre bidrar till att medierna kan sköta sitt demokratiska uppdrag. De tre aspekterna av mediekvalitet diskuteras ofta i den allmänna debatten men för att denna diskussion ska få ett större djup krävs det forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för detta samtal.

Även om projektets fokus ligger på journalistik kommer forskargruppen också undersöka hur journalistik fungerar i relation till interaktiva plattformar så som sociala medier och olika former av offentlig kommunikation (reklam, politisk propaganda, myndighetsinformation). 

Forskarna kommer bland annat studera följande områden:

  • Journalistikens position och ansvar i gränssnittet mot sociala medier, propaganda och reklam.
  • Offentlighetens pris – journalistikens ansvar och förmåga att hantera balansen mellan allmänintresset och den personliga integriteten. Inom denna del kommer projektgruppen initiera ett delprojekt med särskild årsrapport. 
  • Journalistikens och medieföretagens förmåga att skildra hela landet och olika samhällsperspektiv.
  • Journalistikens kvalitet i samband med valrörelser
  • Projektet är knutet till Institutet för Mediestudier, där forskning genomförs som oftast inte utförs inom den traditionella akademiska miljön och som inte medier och journalisterna själva inte vill eller förmår att genomföra. Institutet för Mediestudier har sedan lång tid bland annat startat tidsserier, som långsiktigt synliggör mediernas kvalitet, samtidigt det också granskar aktuella företeelser. 

Projekt:
"Mediekvalitet i förändring"

Huvudsökande:
Bengt Johansson

Medsökande:
Lars Truedson 

Organisation:
Institutet för Mediestudier

Beviljat anslag:
5 miljoner kronor