Hur mycket människa måste en robot vara för att vi ska lita på den?

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet är att undersöka hur människoliknande egenskaper hos AI och robotar påverkar vår interaktion med teknologin och med varandra. Projektet fokuserar på två aspekter av människolikhet. 

Den första aspekten är agens, vilket syftar på huruvida vi upplever att AI:n eller roboten har intentioner, känslor och en “egen vilja”. Den andra aspekten är antropomorfism, vilket syftar på huruvida roboten ser ut och låter som en människa. 

Huruvida AI och robotar ska ha dessa egenskaper är en öppen fråga och svaret är förmodligen beroende av ett antal olika faktorer enligt forskarna. De menar att de psykologiska och etiska aspekterna som detta medför sällan beaktas och att kunskapen om hur sambanden ser ut är mycket bristfällig. Forskarna i projektet avser därför att studera hur agens och antropomorfism påverkar psykologiska och sociala faktorer som är kritiska för långvarig social interaktion och mänskligt beslutsfattande, som tillit, reciprocitet och ärlighet. Baserat på empiriska observationer kommer de också att undersöka vilka etiska faktorer som är involverade.

En utmaning när det kommer till att studera sociala faktorer, som tillit, är att de är väldigt svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt, delvis beroende på deras subjektiva natur. I projektet kommer forskarna därför att använda sig av experimentella metoder, så kallade ekonomiska spel, från beteendeekonomin, men de ska vidareutveckla dem så att de involverar en AI eller robot, något som kommer att göra det möjligt att studera hur försökspersoner fattar ekonomiska beslut som vilar på tillit, reciprocitet, altruism och ärlighet. 

Genom att manipulera agens och antropomorfism hos AI:n kan forskarna studera hur de ekonomiska besluten påverkas. En viktig aspekt är också att förstå hur dessa faktorer utvecklas över tid. För att studera detta kommer de även att utveckla en artificiell finansiell rådgivare som försökspersonerna interagerar med regelbundet.

Projektet utgör ett nytt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom datavetenskap vid KTH, inom beteendeekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och inom psykologi vid Stockholms universitet.

Projekt:
”Relying on a Robot: How Agency and Anthropomorphism in Human-Centered AI Affects Social Decision Making” (“Förlita sig på en robot: Hur agens och antropomorfism i människocentrerad AI påverkar socialt beslutsfattande”).

Huvudsökande:
Gabriel Skantze

Medsökande:
Anna Dreber Almenberg
Jonas Olofsson

Lärosäte:
KTH

Beviljat anslag:
6 miljoner kronor