Hur genererar datadriven affärsanalys värde?

Forskarna i projektet vill fördjupa och förbättra kunskapen kring datadriven affärsanalys. Det är en förhållandevis ny företeelse och därför saknas ännu så länge både vägledande metoder och modeller för dess tillämpning. 

Allt fler organisationer riktar sitt fokus mot datadriven affärsanalys som en samling verktyg för insamling, analys, visualisering och delning av data, i strävan att omsätta digitalisering till förbättrad konkurrenskraft. 

Allt för få sådana organisatoriska initiativ har visat sig leda till önskvärda resultat och affärsanalysen bidrar sällan med positiva värdeeffekter, enligt forskarna. För universitet och högskolor som förväntas utbilda studenter med behövlig kompetens utgör avsaknaden av bästa praxis ett problem. Situationen är samtidigt problematisk för konsulter och praktiker vars anseende är avhängigt deras förmåga att leverera datadrivna IT-lösningar som faktiskt genererar affärsnytta. Det innebär i sin tur svårigheter för etablerade organisationer som alltmer frekvent utmanas av digitala bolag som medvetet och systematiskt underminerar och förändrar industriers existerande affärsmodeller. 

Projektet som syftar till att fördjupa och förbättra kunskapen kring datadriven affärsanalys har två specifika målsättningar. Forskarna i projektet kommer att identifiera och konceptualisera en uppsättning av mekanismer som beskriver hur sådan affärsanalys genererar värde för organisationer. De kommer också att utveckla en metodik med tillhörande verktyg för konceptuell modellering som representerar och visualiserar den komplexa dynamik som uppstår mellan en datadriven IT-lösning och nya och framväxande arbetspraktiker, värderingsscheman och ledningsstrukturer. 

För att realisera dessa målsättningar utgår forskningen från ett teoretiskt perspektiv på regimtyper för organisering. Det här perspektivet konceptualiserar teknologiska interventioner som dynamiska och flerdimensionella förändringsprocesser. 

Forskarnas empiriska kontext för projektets genomförande utgörs av Länsförsäkringar som under de senaste åren arbetat strategiskt med värdeskapande datadriven affärsanalys.

Projekt:
”How Does Business Analytics Produce Value: Analyzing Regimes of Organizing” (Hur Genererar Datadriven Affärsanalys Värde? Analyser av Regimtyper för Organisering”).

Huvudsökande:
Rikard Lindgren

Medsökande:
Ulrike Schultze

Lärosäte:
Göteborgs universitet

Beviljat anslag:
5,8 miljoner kronor