Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknad, näringsliv och välstånd

Forskarna i projektet vill undersöka digitala teknologiers påverkan på arbetsmarknad, näringsliv och ekonomi för att identifiera hinder för produktivitetsvinster och välståndsutveckling samt formulera utgångspunkter för framtida strukturreformer. 

Sverige är på en och samma gång ledande och eftersläntrande i den strukturomvandling som följer av digitaliseringen. Å ena sidan rankas Sverige högt i exempelvis Eurostats Digital Economy and Society Index, DESI, men samtidigt halkar den svenska ekonomin efter i produktivitetstillväxt jämfört med andra länder i OECD:s och IMF:s mätningar och har ett uppdämt behov av strukturreformer.

Teknisk utveckling har historiskt lett till produktivitetsvinster och ökat ekonomiskt välstånd på lång sikt. Den svenska kombinationen av högteknologisk mognad och avtagande välståndsutveckling talar dock för att det finns transitionsproblem på kort- och medellång sikt som försvårar realiseringen av strukturomvandlingens långsiktiga värden.

Teknisk utveckling medför en potential att organisera ekonomisk verksamhet på nya sätt– affärsmodeller, produktion, försäljning – som i förlängningen leder till produktivitetsvinster. För att realisera denna potential måste såväl företag som myndigheter övergå från ett organisatoriskt tillstånd till ett annat. Den övergången förknippas med såväl interna organisatoriska hinder som externa regulatoriska och institutionella friktioner eller begräsningar och dessa utgör transitionsproblem. Att sådana problem uppstår beror delvis på att organisatorisk och institutionella förändringar sker på en mycket längre tidsskala än teknisk utveckling vars hastighet saknar motstycke.

Entreprenörskap och innovation driver på organisatorisk- och institutionell förändring och är därför en avgörande mekanism för att lösa transitionsproblem. På samhällsnivå fungerar entreprenörskap som en vital form av experimenterande genom vilket ekonomin kontinuerligt utvecklas och anpassas efter nya förutsättningar. För detta krävs dock institutionella ramverk som främjar entreprenörskap och innovation.

Det bärande temat i projektet, som leds av forskningsledare Joakim Wernberg och professor Johan Eklund, är att studera transitionsproblem kopplade till digitala teknologiers påverkan på framtidens arbetsmarknad, näringsliv och välståndsutveckling. På så vis blir det möjligt att identifiera behov av strukturreformer i svensk ekonomi och formulera utgångspunkter för det nödvändiga reformarbetet. 

Projektets tre huvudfrågor är:

  • Vilka är de konkreta transitionsproblemen inom olika delar av svensk ekonomi?
  • Hur kan entreprenörskap och innovation bidra till att lösa dessa transitionsproblem?
  • Vilket behov av strukturella reformer krävs för att främja lösningen av de identifierade transitionsproblemen?

Projekt:
New Technologies, Transition Problems and Structural Change  - Realising the economic potential of technology in the wake of digitalisation within a medium-term future

Huvudsökande:
Johan Eklund

Organisation:
Entreprenörskapsforum 

Beviljat anslag:
12 miljoner kronor