Beviljade anslag 2020

Under 2020 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 195 miljoner kronor till olika program och projekt. 

Under året beviljades ett tjugotal projektanslag, och två Wallenberg Clinical Fellows. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Från tid till annan initierar Stiftelsen även strategiska projekt såsom WASP-HS:

Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows är ett program med målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet har pågått i 14 år och avslutas i och med 2020 års utlysning.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) – Humanities and Society

Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas satsning på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – WASP, har ett forskningsprogram initierats - WASP-HS som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Totalt 3 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har 3 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, stipendier och forskartjänster, varav 973 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2020 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt närmare 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaper och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.